Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Natječaj za logopeda - PROJEKT

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19, 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 17. siječnja 2023. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto logoped,
1 izvršitelj/ica, M/Ž - na određeno, nepuno radno vrijeme


U sklopu provedbe projekta: „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, kodni broj: UP.02.2.2.16.0021, kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – logoped/inja – na pola radnog vremena (20 sati tjedno) do završetka Projekta.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i prema članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97).
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat
javlja,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o državljanstvu ,
- dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica),
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave
natječaja):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
(čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku, osim dokaza o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz
prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu
iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je
prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,
broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,
103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
(Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),
dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o
ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj
dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno
potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni
odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.
Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u
trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se
poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze. Poveznica na internetsku
stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj
157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u
očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić Ozalj može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja
takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata
te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati
isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku
osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 26.1.2023.godine.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a
imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4
47 280 Ozalj
s naznakom „Za natječaj – logoped“

                                                                                                                       

 

                                                                                                                           Dječji vrtić Zvončić Ozalj
                                                                                                                                  Upravno vijeće

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića dana 18. siječnja 2023. godine i vrijedi do 26. siječnja 2023. godine.