Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, do 31. kolovoza 2023. godine

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4
47280 Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 21. rujan 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta - odgojitelj predškolske djece (m/ž)

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, do 31. kolovoza 2023. godine

Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i prema članku 2. točka 1.
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97):
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij za rad na
radnom mjestu odgojitelja, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna
sprema u skladu s ranijim propisima, ili završen diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij za rad na radnom mjestu odgojitelja.
- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova (Vrtić će uputiti izabranog
kandidata na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog
mjesta).

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- pisanu zamolbu, vlastoručno potpisanu, s navodom na koji natječaj se kandidat
javlja,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o državljanstvu ,
- dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica),
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave
natječaja):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(čl. 25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju),
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
(čl. 25.st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz
prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava
prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu
iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je
prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,
broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,
103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
(Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),
dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o
ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj
dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno
potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni
odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.
Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u
trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se
poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze. Poveznica na internetsku
stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj
157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u
očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Zvončić Ozalj može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka
sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja
takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata
te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati
isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Zamolbu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku
osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 29.9.2022.godine.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a
imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića
https://www.dv-zvoncic-ozalj.hr/ navodom inicijala izabranih kandidata.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4
47 280 Ozalj
s naznakom „Za natječaj-odgojitelj-određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno,
do 31. kolovoza 2023. godine“

Dječji vrtić Zvončić Ozalj
Upravno vijeće

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića dana 21. rujna 2022. godine i vrijedi do 29. rujna 2022. godine.