Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto logoped 1 izvršitelj/ ica, M/Ž - na određeno, nepuno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg Braće Radić 4
47280 Ozalj

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 11. kolovoza 2022. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto logoped


1 izvršitelj/ ica, M/Ž - na određeno, nepuno radno vrijeme

U sklopu provedbe projekta: „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, kodni broj: UP.02.2.2.16.0021, kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda –
logoped/inja – na pola radnog vremena (20 sati tjedno) do završetka Projekta
Uvjeti: koje kandidati moraju ispunjavati propisani su člankom 24. i člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i člankom 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi / traženoj razini obrazovanja
• dokaz o položenom stručnom ispitu
• dokaz o radnom stažu- elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• presliku osobne iskaznice
• presliku rodnog lista
• uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 1 mjeseca
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07,94/13 i 98/19)
Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužne su u prijavi pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta dostaviti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) koji su dostupni na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj
poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Zvončić Ozalj kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u omotnici s

naznakom „ za natječaj- logoped – projekt
„Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“
neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Zvončić Ozalj,
Trg braće Radić 4,
47280 Ozalj.

 

                                                                                                                                                                                                                                              v.d.ravnatelja
                                                                                                                                                                                                                                               Melita Golub

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Grada Ozlja te na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj dana 12.kolovoza 2022. godine i vrijedi do 20. kolovoza 2022. godine.