Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Vrtić je dječja kuća, drugi dječji dom!

Healthy Meal

healthymeal

Ponovljenoi postupku jednostavne nabave MESO I MESNE PRERAĐEVINE – GRUPA I za 2021. godinu

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ
Trg braće Radić 4, 47280 Ozalj OIB: 36389970954
Telefon: 047/ 731-251
Internetska adresa:
www.dv-zvoncic-ozalj.hr
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 601-02/20-07/18
URBROJ: 2133-81-01-20-03
Ozalj, 5. siječnja 2021. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
u ponovljenom postupku jednostavne nabave
MESO I MESNE PRERAĐEVINE – GRUPA I
za 2021. godinu
evidencijski broj 3 - 2020

Naručitelj Dječji vrtić Zvončić Ozalj pokrenuo je postupak nabave za meso i mesne prerađevine – GRUPA I. Nabava mesa i mesnih prerađevina je kroz 2021. godinu.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost nabave radova robe do 200.000,00 kn bez PDV-a.

Objavom na web stranici www.dv-zvoncic-ozalj.hr i slanjem na službene e- adrese najmanje tri gospodarska subjekta po vlastitom izboru Naručitelj upućuje gospodarskim subjektima poziv za dostavu ponuda sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je meso i mesne prerađevine – GRUPA I, sukladno Troškovniku iz priloga II. ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 36.500,00 kn (bez PDV-a).

Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem Troškovnika iz priloga II, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljavati sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na hranu, osobito propise kojima su određeni zahtjevi vezani uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane te označavanje hrane.

Prilikom isporuke roba mora biti propisno pakirana i označena.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
2.1. Način izvršenja: temeljem ugovora, sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama naručitelja, u roku od najkasnije 7 dana od zaprimljene narudžbe. Isporuka naručene robe je do 8:00 sati na dan isporuke prema narudžbi naručitelja.

2.2. Rok izvršenja: danom stupanja ugovora na snagu do roka trajanja ugovora.

2.3. Rok trajanja ugovora: od __ 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine

2.4. Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude.

2.5. Mjesto izvršenja: roba se dostavlja na adresu: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj.

2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja: elektronički račun treba glasiti na Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj, OIB: 36389970954

2.7. Rok plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog elektroničkog računa razmijenjenog putem centralne platforme za razmjenu elektroničkih računa kod FINA-e, odnosno kroz FINA-in servis e-Račun za državu.

2.8. Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om.
Cijena ponude iskazuje se u kunama.

2.9. Kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža ponuđena cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

2.10. Osnove isključenja:
Javni naručitelj isključit će ponuditelja iz postupka odabira:
▪ ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 2.9. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
▪ potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

2.11. Dokazi sposobnosti:
1. Izvod iz upisa u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje predmeta nabave.
- lzvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana dostave poziva na dostavu ponude i objave na web stranici naručitelja.

2. Potvrda (certifikat) nadležnog instituta ili tijela za kontrolu kvalitete:
-Certifikat (uvjerenje) iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt ima implementiran HACCP sustav
◦ Certifikat o uspostavljenom sustavu upravljanja prema normi ISO 22000 (minimalno prema normi ISO 9001)
◦ Certifikat sukladno Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla, ukoliko se radi o uvozu.

3. Rješenje Ministarstva poljoprivrede o upisu u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sukladno Pravilniku o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15).

4. Ponuditelj je dužan u ponudi za svaki ponuđeni proizvod, kao i prilikom isporuke, uz svaku vrstu robe, dostaviti deklaraciju koja mora biti u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN br. 41/08, 63/11, 79/11, 90/13)

5. Izjava ponuditelja da posjeduje dostavna vozila primjerena za dostavu predmeta nabave te da je u mogućnosti isporučiti predmet nabave do 8:00 sati na dan isporuke prema narudžbi naručitelja.

Svaki traženi dokument može se dostaviti kao preslika izvorne isprave.

Kakvoća proizvoda mora biti u skladu s odredbama Zakona o hrani (NN br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18), Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14, 32/19), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
2.12. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:
Temeljem čl. 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine", broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Zvončić Ozalj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskog subjekta ili podugovaratelja).

3. ODREDBE O PONUDI
3.1. Sastavni dijelovi ponude:
Sadržaj ponude (popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude)
Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
Izjava o nekažnjavanju (ispunjena i potpisana od strane ponuditelja)
Dokaz za potrebe dokazivanja osnove isključenja
▪ Dokaze sposobnosti

3.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu s jamstvenikom na poleđini).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponude se predaju u izvorniku u pisanom obliku. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom Izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. ·

3.3. Način dostave ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu osobno ili poštom u papimatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Narucitelja:
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ, Trg braće Radić 4, 47280 Ozalj
s naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVU mesa i mesnih prerađevina – GRUPA I", Ev.br. 3-2020 te nazivom i adresom ponuditelja.
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga I. i Troškovniku iz priloga II. ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

3.4. Jezik i pismo ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.5. Rok za dostavu ponude: bez obzira na način dostave ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 15. siječnja 2021. godine (petak) do 12:00 sati na adresu Naručitelja: Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, Ozalj

3.6. Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
▪ Naziv i adresa Naručitelja
▪ Naziv i adresa Ponuditelja
▪ Naziv predmeta nabave: “Meso i mesne prerađevine – GRUPA I”
▪ Naznaka “NE OTVARAJ”

Otvaranje ponuda nije javno.

4. OSTALO

• Obavijesti o rezultatima predmeta nabave: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti ponuditeljima pisanim putem na dokaziv način.

• Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi .
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

• Kontakt za dodatne informacije u vezi predmeta nabave:
Vesna Novosel
Telefon: 047/ 731- 251
e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5. PRILOZI ZA DOSTAVU PONUDA
Prilog I - obrazac Ponudbenog lista
Prilog II - Troškovnik po grupama
Prilog III - Izjava o nekažnjavanju